Какво е юдициарна астрология?

Понятието юдициарна астрология (лат.astrologia iudiciaria) може да се преведе на български като “наука за предсказване на съдбата”. Терминът се появява през Средновековието и отразява господстващото в астрологията учение за детерминизма и неизбежно следващия от това фатализъм. Произхожда от латинската дума iudicium – присъда. В елинистичната астрология аналогичният термин е apotelesmatika, а в арабската астрология – ilm ahkmal al nujum. Юдициарната астрология има отношение към съдбата на хората и държавите, за разлика от естествената астрология (лат.astrologia naturalis), която се занимава с влиянието на звездите върху времето, растенията и животните.

Защо точно курс по юдициарна астрология?

Настоящият курс е опит за изложение на астрологичната доктрина така както тя е представена в произведенията на класическите автори.Тъй като основният акцент в курса е поставен върху арабската и средновековната астрология, този курс с пълно право може да бъде наречен и курс по средновековна астрология.Какво налага това?След упадъка на традиционната астрология през XVII в. нейната наследница –модерната астрология- появила се в края на XIX в. губи основната си същност и предназначение – възможността да предсказва .Оказва се,че единственият възможен изход от тази парадоксална ситуация е връщането й към нейните корени-към произведенията и творчеството на авторите творили до XVII в.-нейната “златна ера”.
Настоящият курс е уникален по характера си. Първият подобен курс бе организиран в САЩ от известния американски астролог Роберт Цолер през 1994 г. и носи името “Задочен курс по средновековна астрология”.От 1998 известната австралийска астроложка Бернадете Бреди води свой курс по средновековна астрология , който всъщност е копие на курса на Цолер.Така този курс се явява трети по рода си в целия свят!За съжаление и в курса на Цолер и в курса на Бреди има ред съществени пропуски, които ние се опитахме да избегнем и отстраним.

Цели и задачи на курса

Традиционната астрология е изключително богата на автори и произведения.За съжаление цялата тази литература е труднодостъпна било защото това са манускрипти и старопечатни книги оцелели в единични бройки в големите европейски библиотеки, било защото езиците на които са писани са основно старогръцки, арабски и латински .От друга страна използваната лексика и терминология внася допълнителни неясноти , които могат да се окажат непреодолима преграда за неподготвения читател.
В своето изложение ние сме се водили от три основни принципа:
1.Да следваме неотклонно традицията на нивото, на което е била преподавана астрологията в европейските университети по време на Средновековието
2.На един максимално достъпен , ясен и разбираем за съвременния човек език да бъде изложен целия арсенал от методи и техники на традиционната астрология , като бъдат осветлени и най-тънките нюанси на астрологичната доктрина.
3.И разбира се-най-важното-всеки завършил курса да може точно и ефективно да дава мнения и преценки по рождената карта или казано най-просто - да може да предсказва бъдещето.

Описание

Задочният курс по рождена юдициарна астрология се състои от два модула:
1.Основни понятия и термини в юдициарната астрология-14 лекции
2.Интерпретация на рождения хороскоп съгласно мненията на средновековните астролози –12 лекции
В първия модул на курса са използвани основно трактатите на Птоломей, Ветиус Валенс, Фирмикус Матернус, Доротей Сидонски, Абу Машар, Ал Бируни и др.
Във втория модул са използавни основно произведенията на Омар ат Табари,Албохали, Кушьяр Ибн Лабан, Гвидо Бонати, граф Хайнрих фон Ранцау, Йохан Шьонер, Киприан Леовитиус и Уйлям Лили. За подробности виж автори. Не е пропуснато мнението и на такива известни имена в съвременната традиционна астрология като Роберт Цолер, Роберт Ханд и Роберт Шмид.

Особености

Основният курс по рождена юдициарна астрология е предвиден за срок от 6 месеца, като обучението е задочно- не се изисква лично присъствие на занятия. От студентите се очаква да имат елементарни представи по астрология. Времето предвидено за усвояване на всяка лекция е една седмица, през който период се очаква студентът да се запознае и усвои материала както и да отговори на поставеното задание. Отговорът на заданието от всяка лекция не е задължително , а има препоръчителен характер Като примерни теми са взети хороскопите на Симеон Сакскобургготски и лейди Даяна. Всяка лекция е построена по следната схема - изложение на темата , разяснен примерен хороскоп и задание към студента. Примерният хороскоп , който ще бъде тълкуван във всяка лекция е този на премиера , а домашното задание ще касае хороскопа на принцесата.Всяка лекция се придружава с отговор на заданието от предната лекция. Средната големина на една лекция е около 10 машинописни страници формат А4, като тя може да варира от 5 до 20 страници в зависимост от обема на темата. Получаването на лекционните материали може става както лично, така и по пощенски път (чрез писма). Отговорите на заданията може да става по избран от студента способ, включително по електронен път (чрез e-mail).
Едно от големите достойнства на курса е дистанционната форма на обучение, която дава възможност на всеки един в подходящо за него време и място да се запознае и усвои учебния материал. Многобройните илюстрации и фигури правят възприемането на материала леко и атрактивно. Друго негово преимущество е ,че всеки студент получава в началото на курса безплатна астрологична програма. Успешно завършилите курса получават удостоверение за завършен Основен курс по рождена юдициарна астрология.

Лекционна програма

Модул А.Основни понятия и термини в юдициарната астрология

Лекция 1. История на астрологията: Цялата лекция може да прочетете тук.

Лекция 2.Нощ и ден-планетарните секти в астрологията: Дефиниране на понятието дневна и нощна секта.Дневни и нощни планети , знаци и рождени карти.Промяната в тълкуването в зависимост от това дали планетата е в дневна или нощна секта.

Лекция 3. Първичните начала в астрологията-качества, елементи и темпераменти: Принципът на полярността или двете начала.Принципът на трите качества и четирите елемента.Четирите хумора.Определяне на темперамента съгласно класическата схема.

Лекция 4.Достойнства и слабост на планетите-есенциални и акцидентни.Алмутен и господар на хороскопа:Петте есенциални достойнства-владение, екзалатация, триплицитет, терми и деканати.Есенциални слабости.Акцидентни достойнства и слабости на планетите.Алмутен.Господар на хороскопа.Определяне господаря на хороскопа съгласно Ибн Езра.

Лекция 5.Източна и западна планета-древното учение за фазите на планетите спрямо Слънцето:Хелиакални изгреви и залези на планетите.Арабската и средновековната концепция за източна и западна планета.Казими, комбуста и под лъчите на слънцето.

Лекция 6.Домовете-храмове на небето:Исторически бележки.Произход и значение на астрологичните домове.Характеристики на астрологичните домове съгласно Манилиус, Фирмикус, Ал Бируни и Уйлям Лили.Домовете като индикатор за силата на планетите.Домификационни системи.Производни домове.

Лекция 7.Знаците на зодиака-история, описание и разделение:Сидеричен или тропически зодиак.Описание и характеристика на отделните зодиакални знаци съгласно Ал Бируни.

Лекция 8. Аспектите-кръгове на светлината и времето: Произход на учението за аспектите.Орбис на аспектите.Синистер и декстер.Алитифел или доктрината за сепарация и апликация.Доктрината за перфектността.

Лекция 9. Планети, светила и лунни възли: Исторически бележки.Слънчевата система според представата на древните.Директно, стационарно и ретроградно движение.Приятелство и вражда между планетите.Планетите като сигнификатори.Детайлно описание и характеристика на отделните планети, светила и лунните възли съгласно Уйлям Лили.

Лекция 10.Ректификация на хороскопа: Методи за корекция на рожденото време.Акциденция Нати, анимодар, Трутина Херметис.

Лекция 11. Неподвижните звезди:Значение и влияние.Списък и описание на влиянието на неподвижните звезди съгласно Шьонер и Вивиан Робсон.Via Combusta.

Лекция 12.Изчисляване продължителността на живота:Четирите диференции съгласно Омар и Бонати.Хилег, алкокоден, анарета - част 1

Лекция 13.Изчисляване продължителността на живота: Четирите диференции съгласно Омар и Бонати.Хилег, алкокоден, анарета - част 2

Лекция 14.Как трябва да тълкуваме хороскопа-тематичния подход: Сигнификаторите съгласно Албохали и Омар.Мнението на Морен.

Модул Б.Рождена юдициарна астрология

Лекция 15.Душата на човека-характер и интелект: Сигнификаторите на душата.Мнението на Птоломей, Албохали и Бонати.

Лекция 16.Финансово и материално състояние: Сигнификаторите на материалното състояние. Ще бъде ли родения богат или беден.Откъде ще дойде и как ще бъде придобито богатството.Кога роденият ще забогатее.

Лекция 17.Братя и сестри: Сигнификаторите на братята и сестрите.Много ли ще бъдат те или малко. Социалното положение на братята и сестрите.Добри или лоши ще бъдат взаимоотношенията между родения и неговите родственици.

Лекция 18. Родители: Сигнификаторите на бащата и сигнификаторите на майката.Тяхното социално положение.Материалното състояние на родителите.Взаимоотношенията между родения и неговите родители.

Лекция 19. Децата: Сигнификаторите на децата.Много или малко деца.Полът на децата.Кога може да се очакват децата.

Лекция 20. Здравето: Сигнификаторите на болестите.Ще боледува ли родения или ще е здрав.Телесни и душевни болести.Видът на болестта и коя част на тялото ще е засегната.Кога ще боледува.Кратко ли ще продължи болестта или дълго.Указания за хомосексуалност според Кушьяр.

Лекция 21.Брак: Сигнификаторите на брака.Ще се ожени ли родения или не.Щастлив ли ще е брака или не.Времето на брака.Какъв тип ще е партньора.Един или няколко брака.

Лекция 22.Смъртта: Сигнификаторите на смъртта.Обстоятелствата около смъртта според отделните сигнификатори.

Лекция 23.Пътуванията: Сигинификаторите на пътуванията.Ще пътува ли родения или не.Ще бъдат ли успешни пътуванията или не.Накъде ще пътува.Как ще пътува-по вода, земя или въздух.

Лекция 24. Професията: За почестите и достойнствата, които роденият ще достигне.Сигнификаторите на професията.Различните професии според комбинацията на отделните сигнификатори.

Лекция 25.Приятелите: Сигнификаторите на приятелите. Социалното положение на приятелите според отделните сигнификатори.

Лекция 26.Враговете: Сигнификатори на враговете.Ще има ли родения врагове или не.Ще надделее ли над тях или не.Социалното положение на враговете според отделните сигнификатори.


Цена
Цената е 30 лв. на месец като заплащането се извършва в началото на всеки месец.При предварително заплащане на цял модул се прави отстъпка от 20%.За лица с ниски доходи е предвидена отстъпка от 20 %.За повече подробности относно курса или заплащането се свържете с нас по телефона :
052/634-485 или 0878/634-485
или ни пишете на адрес:

Школа по традиционна астрология "Астроарт"
лектор: инж.Димитър Кожухаров
телефони: 052/634-485 или 0878/634-485
e-mail: astroart@mail.bg